Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu prowadzi rekrutację:

a) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, oboju, fagotu, trąbki, perkusji, saksofon;

b) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Nauka odbywa się w klasach : fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, kontrabasu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fortepianu, tuby;

c) do klasy I PSM II st. dla kandydatów, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, śpiewu, tuby.

2. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek rekrutacyjny z załącznikiem, oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie do 27 kwietnia 2020 r.

a) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat należy dołączyć opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

b) w przypadku specjalności wokalistyka wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty audiologa i foniatry,

c) w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalistyka w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.

3. Kwalifikacje kandydatów odbędą się:

a) do PSM I st. na podstawie badania przydatności kandydatów w dniu 7 maja 2020 r. w godz. 13.30 - 18.00

b) do PSM II st. na podstawie egzaminu wstępnego w dniu 8 maja 2020 r.

- o godz. 10.00 - część teoretyczna

- od godz. 12.30 - część praktyczna

 

 

4. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności.
Badanie przydatności polega na:

1) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) wystukaniu wysłuchanego rytmu;
3) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
4) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
5) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
6) sprawdzeniu predyspozycji manualnych, fizycznych i zdrowotnych. 

5. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia obejmują egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej:

1) Część teoretyczna - pisemna jest dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę muzyczną I stopnia cyklu 6 - letniego lub 4 - letniego i obejmuje sprawdzian z kształcenia słuchu z zasadami muzyki w skład którego wchodzą: 

a) dyktanda:
- pamięciowe,
- rytmiczne, 
- dwugłosowe.

b) znajomość:
- interwałów do oktawy,
- akordów i ich przewrotów, 
- gam durowych i molowych, 
- notacji w kluczu wiolinowym i basowym.
Czas trwania egzaminu pisemnego - 60 minut.

2) Część teoretyczna - ustna jest dla kandydatów, które uzyskali w części pisemnej niewystarczającą ilość punktów (poniżej 13 punktów) oraz dla wszystkich kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły muzycznej I stopnia i obejmuje: 

a) specjalność wokalistyka:
- zadania sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz podstawową wiedzę z zakresu teorii muzyki,
- badanie predyspozycji psychofizycznych i głosowych niezbędnych w zakresie kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

b) specjalność instrumentalistyka:
- zadania sprawdzające słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz podstawową wiedzę z zakresu teorii muzyki,
- znajomość praktyczną interwałów do oktawy, akordów i ich przewrotów, gam durowych i molowych, notacji w kluczu wiolinowym i basowym, śpiewaniu avista prostych ćwiczeń solfeżowych,
- badanie predyspozycji psychofizycznych w zakresie kształcenia w określonych specjalnościach w szkole muzycznej II stopnia. 
Czas przeznaczony dla jednego kandydata podczas egzaminu ustnego - ok. 15-20 minut.

3) Część praktyczna egzaminu wstępnego polega na wykonaniu wymaganego programu odpowiedniego dla danej specjalności:

specjalność wokalistyka:
a) śpiew solowy:
- dwie pieśni (piosenki),
- wiersz (z pamięci).

specjalność instrumentalistyka:

a) fortepian:
- utwór polifoniczny,
- etiuda obejmująca problemy techniczne obu rąk,
- forma klasyczna (allegro sonatowe, rondo, wariacje),
- utwór dowolny, 
- czytanie nut a vista.
Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

b) skrzypce:
- gama, pasaże, dwudźwięki,
- etiuda, 
- koncert ( część I),
- utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu,
- czytanie nut a vista.
Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

c) altówka:
- gama, pasaże, dwudźwięki,
- etiuda, 
- koncert ( część I) lub sonata (dwie kontrastujące części),
- utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu.
Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

d) wiolonczela:
- etiuda, 
- utwór dowolny,
- koncert (część I lub II i III ) lub sonata (dwie kontrastujące części).
Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

e) kontrabas:
- gama, pasaże,
- etiuda,
- utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu.
Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

f) gitara:
- program dowolny na poziomie programów klas: IV c.4 i VI c.6 
(dwa lub trzy zróżnicowane utwory),
- czytanie nut a vista.
Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

g) akordeon:
- etiuda, 
- utwór polifoniczny,
- utwór dowolny.
Przygotowany program należy wykonać z pamięci.

h) perkusja:
- werbel - etiuda klasyczna lub rudymentarna,
- kotły - etiuda lub ćwiczenie,
- ksylofon - etiuda wykonana z pamięci,
- utwór z akompaniamentem na dowolny perkusyjny instrument melodyczny - wykonany z pamięci.

i) organy:
- allegro sonatowe (I część sonaty klasycznej),
- inwencja (trzygłosowa lub dwugłosowa),
- etiuda.
Przygotowany program powinien być wykonany na fortepianie, dopuszcza się grę z nut.

j) instrumenty dęte drewniane i blaszane: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba:
- etiuda,
- dwa utwory o zróżnicowanym charakterze lub dwie części utworu cyklicznego.
Przynajmniej jeden utwór lub jedna część utworu cyklicznego powinny być wykonane z pamięci.

6.  Szkoła uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności lub egzaminu wstępnego, zapewnia równe i właściwe warunki ich przeprowadzania, polegające w szczególności na:

 

1) zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności lub egzaminu wstępnego praktycznego lub ustnego;

2) zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;

3) zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

 

7. Szkoła podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

8. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego i badania przydatności kandydatów dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

9. Po każdej części egzaminu wstępnego i badaniu przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez kandydata ocenę.

10. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego lub badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.

11. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.

12. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich punktację.

13. Kandydat jest zakwalifikowany jeżeli:

a) do klasy I PSM I st. w wyniku przeprowadzonego badania przydatności uzyskał średnią punktację minimum 13 pkt.
b) do klasy I PSM II st. oraz klas wyższych niż pierwsza PSM I i II st. w wyniku przeprowadzonego egzaminu uzyskał z każdej jego części punktację minimum 13 pkt.

14. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego lub badania przydatności - od oceny najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.

15. Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu egzaminów wstępnych lub badań przydatności, a listę przyjętych po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

16. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

17. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

18. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapewnić dzieciom przyjętym do szkoły muzycznej instrumenty do codziennego ćwiczenia (zakupić bądź wypożyczyć ze szkoły). 

 

Wnioski rekrutacyjne do szkoły
i listy kandydatów

http://www.psmzam.pl/download.gif

regulamin rekrutacji
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

wniosek rekrutacyjny do PSM I st.
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

wniosek rekrutacyjny do PSM II st.
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

załącznik do wniosku rekrutacyjnego
(dokument .docx Microsoft Word)

 

(Aby pobrać wnioski, naciśnij prawym przyciskiem myszy na obrazek dyskietki i wybierz opcję "zapisz element docelowy jako...")

 

 


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 1915582 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Marzec 2020
PnWtŚrCzPiSoNd
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5